White or Chocolate Milk

12 oz - 2.95
16 oz - 3.20
20 oz - 3.50